استخدام برنامه نویس تحت وب و گرافیست

قیمت دامنه های جهانی و داخلی

قیمت ثبت قیمت تمدید قیمت انتقال
.com
520,000 ريال
520,000 ريال
520,000 ريال
.net
520,000 ريال
520,000 ريال
520,000 ريال
.org
520,000 ريال
520,000 ريال
520,000 ريال
.biz
520,000 ريال
520,000 ريال
520,000 ريال
.info
520,000 ريال
520,000 ريال
520,000 ريال
.us
520,000 ريال
520,000 ريال
520,000 ريال
.in
520,000 ريال
520,000 ريال
520,000 ريال
.ir
100,000 ريال
100,000 ريال
100,000 ريال
.me
1,190,000 ريال
1,190,000 ريال
1,190,000 ريال
.de
620,000 ريال
620,000 ريال
620,000 ريال