استخدام برنامه نویس تحت وب و گرافیست

قیمت دامنه های جهانی و داخلی

قیمت ثبت قیمت تمدید قیمت انتقال
.com
3,150,000 ريال
3,150,000 ريال
3,150,000 ريال
.net
3,800,000 ريال
3,800,000 ريال
3,800,000 ريال
.org
3,800,000 ريال
3,800,000 ريال
3,800,000 ريال
.ir
100,000 ريال
100,000 ريال
100,000 ريال