استخدام برنامه نویس تحت وب و گرافیست

قیمت دامنه های جهانی و داخلی

قیمت ثبت قیمت تمدید قیمت انتقال
.com
570,000 ريال
570,000 ريال
570,000 ريال
.net
570,000 ريال
570,000 ريال
570,000 ريال
.org
570,000 ريال
570,000 ريال
570,000 ريال
.biz
570,000 ريال
570,000 ريال
570,000 ريال
.info
570,000 ريال
570,000 ريال
570,000 ريال
.us
570,000 ريال
570,000 ريال
570,000 ريال
.in
570,000 ريال
570,000 ريال
570,000 ريال
.ir
100,000 ريال
100,000 ريال
100,000 ريال
.me
1,190,000 ريال
1,190,000 ريال
1,190,000 ريال
.de
620,000 ريال
620,000 ريال
620,000 ريال